บริษัท ยูนีค อินดัสเตรียล แพ็ค จำกัด ในปัจจุบันมีพนักงานเพิ่มขึ้นจำนวนมากเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท จึงมีความต้องการในการจัดการและควบคุมการเข้าถึงของพนักงานต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องสแกน, เครื่องถ่ายเอกสาร, โปรแกรม, เอกสาร เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานอุปกรณ์ในลักษณะของ SSO (Single Sign-On) ได้ และไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ต่างๆ สามารถใช้งานได้ รวมไปถึง การติดตั้ง Software เพื่อ monitor และ Alert หากมีการเข้าถึงที่ผิดปกติ

link : http://www.uipthai.com/