Makersoft-makestock

ระบบที่ให้คุณสามารถจัดการบริหารเกี่ยวกับคลังสินค้าของคุณเองได้ เริ่มตั้งแต่การจัดการข้อมูลพื้นฐาน ตัวอย่างเช่น ข้อมูลลูกค้า, ข้อมูลผู้ผลิต, ข้อมูลสินค้า เป็นต้น การจัดการข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า การจัดการข้อมูลการขาย การจัดการเร่ืองการชำระเงินหรือการรับเงิน ตลอดจนออกรายงาน
เราได้ออกแบบระบบ เพื่อให้ครอบคลุมทุกความต้องการที่เกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้าของคุณ โดยเราเปิดให้คุณใช้ฟรี โดยไม่มีเงื่อนไขสนใจ
โปรดติดต่อเราที่ adminsystem@makersoft.co.th

link : Demo.makersoft.co.th/MakeStock