defect tracker,webbased,tracking bug opensource,เธฃเธฑเธšเน€เธ‚เธตเธขเธ™เน‚เธ›เธฃเนเธเธฃเธก

จากสถิติมูลค่าและอัตราการเติบโตของตลาดซอลฟต์แวร์ และบริการซอฟต์แวร์ ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกปี อ้างอิงจากสถิติ จากปี 2554 เทียบกับปี 2555 เพิ่มขึ้น 17.2% ซึ่งแต่ละการพัฒนาซอลฟต์แวร์ (SDLC: System Development Lift Cycle) นั้นจะต้องมีขั้นตอนการใน Go Live, Support & Maintenance อยู่ในแต่ละการพัฒนา
โดยส่วนใหญ่ในขั้นตอน Go Live, Support & Maintenance เมื่อลูกค้าเกิดปัญหาจะแจ้งปัญหาผ่านทาง e-mail จากนั้นทางผู้พัฒนาจะทำการเข้าไปแก้ไขปัญหา และตอบกลับ e-mail ไปยังลูกค้า ซึ่งบ่อยครั้งจะเกิดปัญหาระหว่างการติดตามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ ได้แก่ ปัญหาที่แจ้งถูกแก้ไขล่าช้า, ปัญหาที่แจ้งไม่ได้รับการตอบสนองจากทางผู้พัฒนา, อธิบายปัญหาได้ไม่ละเอียดเนื่องจากติดปัญหาเรื่องขนาด mail, ไม่ทราบว่าปัญหาที่แจ้งไป ตอนนี้ผู้พัฒนาได้ดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว, ผู้พัฒนาแก้ไขปัญหาไปแล้วแต่ลูกค้าไม่ทราบ ซึ่งถ้าเป็นซอลฟต์แวร์ที่มีมูลค่าสูง และเกี่ยวข้องกับบุคลากรจำนวนมาก ยิ่งทำให้ปัญหาดังกว่าทวีความรุนแรงมากขึ้น
ทำให้เกิดแนวคิดในการสร้างระบบที่ให้บริการติดตามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ Software ขึ้นเพื่อเป็นตัวกลางในการติดตามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบระหว่างลูกค้า และผู้พัฒนา รวมไปถึงเก็บข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปเป็นแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกในการพัฒนาระบบ Software ในครั้งหน้า โดยลูกค้า และผู้พัฒนาไม่จำเป็นต้องสร้างระบบใหม่ทั้งหมดด้วยตนเองขึ้น แต่สามารถมาสมัครเพื่อขอใช้บนระบบนี้ได้ โดยเสียค่าบริการเป็นรายโครงการ

link : Demo.makersoft.co.th/Makeissue