หจก. ประยูร ออคิดส์ ประกอบธุรกิจเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้และไม้ประดับ โดยลูกค้าเป็นผู้นำแม่พันธุ์มามาให้บริษัทขยายพันธุ์ และส่งกลับไปให้ลูกค้ายังประเทศต่างๆ ทั่วโลก
โดยในปัจจุบัน บริษัทได้ติดตั้งระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ที่สำนักงานใหญ่ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ควบคุมตั้งแต่การผลิต จนถึงการจัด shipment ส่งออกต่างประเทศ แต่เนื่องจากการขยายตัวของบริษัท ทำให้บริษัทได้ทำการเปิดศูนย์สำหรับการผลิตกล้วยไม้เพิ่มเติม ซึ่งแต่ละพื้นที่อยู่คนละจังหวัด ทำให้ต้องทำการติดตั้งระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ในทุกพื้นที่ ซึ่งทำให้ข้อมูลเกิดความซับซ้อนกัน และมีค่าใช้จ่ายด้าน Hardware, Software, Network รวมไปถึงค่าบำรุงรักษาสูงขึ้นไปด้วย เพราะฉะนั้นทางบริษัทจึงได้ทำการวิจัยเพิ่มเติม ซึ่งได้ทำการเลือกโครงการ “ระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้บนระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ” โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลถูกจัดเก็บไว้ที่เดียว ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล ลดค่าใช้จ่ายด้าน Hardware, Software, Network และ ค่าบำรุงรักษาระบบ รวมไปถึงการขยายตัวที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต สามารถเป็นระบบต้นแบบให้แก่ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงเนื่องเยื่อท่านอื่นๆ ได้เป็นอย่างดีlink : http://www.prayoonorchids.com/