บริษัท เอช เจ เอช เซอร์วิส จำกัด ในอดีตได้ใช้ระบบ Invoice Management ที่เป็น Software Package แต่เกิดมีปัญหาในการใช้งานในส่วนของการวางบิล และการออกใบเสร็จรับเงินของบริษัท เนื่องจากระบบเดิมที่ใช้งานอยู่นั้นเป็นแบบ window application ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ได้แก่ การ set printer สำหรับการพิมพ์เอกสารของบริษัท, การ backup ข้อมูลบริษัทย้อนหลัง, การเข้าถึงผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ไม่ได้ เนื่องจากจะต้อง install ระบบ, การบำรุงรักษาและ การ upgrade ระบบ จึงได้ติดต่อให้ทางเราพัฒนาระบบใหม่ เพื่อป้องกันและขจัดปัญหาเดิมที่เคยมีให้หมดไป
โดยทางทีมงานได้พัฒนาระบบ Invoice Mangement ขึ้นมาในลักษณะของ Web Application on Clound ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ใดๆ ก็ได้ รวมไปถึงสามารถใช้งานได้ในทุกที่ที่เข้าถึง internet ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด โดยความสามารถของระบบที่สร้างใหม่ มีได้เทียบเท่ากับระบบเดิม แต่สามารถบำรุงรักษาระบบโดยเสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาถูกลงอย่างไม่น่าเชื่อ