คำว่า “Effectiveness” คือ ประสิทธิผล หรือภาษาอังกฤษ ที่ว่า “doing the right thing to create the most values for customer and company” ตัวอย่างเช่น
– การผลิตและส่งมอบสินค้า/บริการตรงกับความต้องการของลูกค้า
– สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้
คำว่า “Efficiency” คือ ประสิทธิภาพ หรือภาษาอังกฤษ ที่ว่า “doing something the right way at the lowest possible cost” ตัวอย่างเช่น
– การออกแบบ การผลิต การส่งมอบ สินค้า/บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ มีต้นทุนต่ำและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่ำ