คำว่า “Data” คือ ข้อมูล ในศัพท์ของ IT จะหมายถึงข้อมูลดิบ โดยเป็นข้อมูลที่ได้จากการทำงานประจำวัน ตัวอย่างเข่น รายการสั่งซื้อสินค้าที่เกิดขึ้นใน 7-11 ที่ counter code: 001 ในสาขา: 07112 เวลา 09:02 เป็นต้น
คำว่า “Information” คือ ข้อมูล ในศัพท์ของ IT จะหมายถึงข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจ โดยเป็นข้อมูลที่ได้จากการนำ Data มาวิเคราะห์ ตัวอย่างเช่น รายงานการขายสินค้าที่ยอดไม่ถึงเป้าใน 3 เดือน เพื่อแจ้งให้ยกเลิกนำสินเค้าดังกล่าวเข้า 7-11 หรือเพิ่มบอกให้ ผู้ผลิตจะต้องออกโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขาย เป็นต้น