บนระบบ MakeIssue นั้น การเปลี่ยนแปลงสถานะของ Issue สามารถเลือกได้หลากหลายสถานะ โดยที่แต่ละสถานะนั้นมีความหมายในตัวมันเอง กล่าวคือ
คำว่า “assigned” ใช้ในกรณีที่เปิด Case ครั้งแรก เพื่อมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเข้ามาตรวจสอบ Issue ทีเกิดขึ้น
คำว่า “acknowledged” ใช้ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบ Case แจ้งรับทราบ ไปยังผู้แจ้ง
คำว่า “feedback” ใช้ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบ Case เข้ามาตรวจสอบ แต่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หรือต้องการคำยืนยันให้แก้ไข หรือ ” ใช้ในกรณีที่ผู้แจ้ง Case เข้ามาตรวจสอบและยังพบ Issue อยู่
คำว่า “confirmed” ใช้ในกรณีที่ผู้แจ้ง ยืนยันว่าให้แก้ไข
คำว่า “resolved” ใช้ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบ Case แจ้งไปยัง ผู้แจ้ง ว่าได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
คำว่า “closed” ใช้ในกรณีที่ผู้แจ้ง เข้ามาตรวจสอบ Issue ว่าแก้ไขเรียบร้อย จากนั้นทำการปิด Case

http://www.makeissue.com/login_page.php