คำว่า “Client” คือ ลูกค้า ในศัพท์ของ IT จะหมายถึง ลูกค้าในองค์กรเดียวกัน กล่าวคือ เราพัฒนาระบบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เป็นพนักงานที่อยู่บริษัทเดียวกัน เช่น ระบบจองรถ ระบบการลา เป็นต้น
ซึ่งหากขยายความไปยังคำศัพท์ด้านอื่นๆ เช่น ในสถาปัตยกรรม ที่เรียกว่า Client – Server เป็นต้น
คำว่า “Cusotmer” คือ ลูกค้า ในศัพท์ของ IT จะหมายถึง ลูกค้าภายนอกที่มาซื้อสินค้า/บริการจากบริษัท