คำว่า “Risk” คือ ความเสี่ยง ซึ่งเป็นสิ่งที่คาดการณ์ว่า “อาจจะ” เกิดขึ้น ซึ่งถ้าเกิดขึ้นนั้น จะมีปัญหาส่งผลต่อโครงการ หรือระบบ ให้เกิดปัญหาด้าน คน, ระยะเวลา, ค่าใช้จ่าย
คำว่า “Issue” คือ ประเด็น โดยเป็น Risk ที่เกิดขึ้นมาแล้ว ทำให้เราจะต้องแก้ไขประเด็น เพื่อให้โครงการ หรือระบบ สามารถทำงานได้ตามแผนที่วางไว้โดยความหมาย Issue นั้น ครอบคุลม Defect ด้วย
คำว่า “Defect” คือ สิ่งที่ทาง ผู้ใช้งาน หรือผู้เกี่ยวข้อง เจอบนระบบ ซึ่ง Defect นั้นอาจจะเป็น Bug หรือ ไม่ใช่ Bug ก็ได้ ซึ่งอาจจะเกิดจากความไม่เข้าใจของผู้ใช้งานเกี่ยวกับ Feature
คำว่า “Bug” คือ สิ่งที่ผิดพลาดของระบบ อย่างแท้จริง

http://www.makeissue.com/login_page.php