Case 9

ว่าด้วยเรื่อง อยากจะแนบเอกสารเข้าระบบ มีปัญหาสอบถามเข้ามายังทีมงาน ว่าปัจจุบันเอกสารที่ลูกค้าส่งมานั้น ไม่ได้มีการจัดเก็บในระบบ และทำอย่างไรได้บ้าง จะให้จัดเก็บได้ง่ายที่สุด

โดย Solution ง่ายๆ ที่สามารถตอบปัญหาของลูกค้า คือ ให้ลูกค้า e-mail เข้ามาที่ user กลางของบริษัท หรือ user dummy ครับ เช่น
Document@xxxx.co.th จากนั้น ให้พัฒนาตัว Gateway มาตรวจสอบ E-mail ที่เข้ามาในระบบ หากพบว่า มี e-mail และ subject ที่กำหนด ให้ระบบทำการ
ตรวจสอบเงื่อนไข และแนบเอกสารได้อัตโนมัติ