Case 5

ทางลูกค้าแจ้งมาว่า Batch Process ของรายงานไม่ทำงาน หลังจากที่ระบบ Go Live ไปประมาณ 3 เดือน จากการตรวจสอบโดยละเอียดพบว่า เกิดจากการที่ Batch Process ของรายงาน Export ข้อมูลมามากกว่า 65,000 รายการ แต่ Export ออกมาเป็นไฟล์ Excel version 2003 ทำให้เกิดปัญหานั่นเอง
ดังนั้นหากสังเกตให้ดีบนระบบที่เป็น enterprise นั้น จะ export ข้อมูลออกมาให้เป็นนามสกุลคือ CSV แทนที่จะเป็น XLS
เหตุผลง่ายๆ คือ ไฟล์ Excel version 2003 ลงไปนั้น (MS Excel version 97-2003) นามสกุล XLS จะไม่สามารถรับรองจำนวนข้อมูลที่มีขนาดเกิน 65,000 รายการได้ ดังนั้นหากมีข้อมูลเกินจะทำให้ข้อมูลดังกล่าวไม่แสดงออกมา หรือทำให้เกิด Bug ของระบบได้
ดังนั้น ทาง developer ที่ดี ควรจะเลือกไฟล์นามสกุลใน develop ให้ถูกต้องด้วยนะครับ