12321146_1177421772287698_6343514332092209341_n

ลูกค้า ปรึกษา เรื่องการขายของบนระบบ แต่เนื่องจาก ลูกค้าขายผ่ายหลากหลายสกุลเงิน ทำให้จะต้องทำระบบอัตราแลกเปลี่ยน ปัญหาคือ ระบบเดิมที่พัฒนานั้น ทำเป็นหน้าจอให้ลูกค้าเข้ามาใส่ อัตรแลกเปลี่ยนเอง ทำให้จะต้องเข้ามาใส่ทุกวัน และบางครั้งใส่อัตรแลกเปลี่ยนผิด !!!

ดังนั้น หากคุณกำลังพัฒนาระบบ โดยจะต้องมีการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่างๆ สิ่งที่ไม่ควรทำ คือ การ Fix ค่าเข้าไป หรือการทำ Table Configuration แต่ก็จะต้องมาคอบ Update ผ่านหน้าจอ Config อยู่ตลอดเวลา
สิ่งที่ควรทำ คือ การเชื่อมต่อไปยังระบบที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้อัตราแลกเปลี่ยนในระบบของคุณให้ถูกต้องที่สุดเสมอ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ Provide RSS Feed ให้เรียกใช้งานแล้วครับ